Кілька слів про

Юридичний супровід договорів

ДОГОВІРНЕ ПРАВО В УКРАЇНІ.

ДОГОВІРНА РОБОТА (ПІДГОТОВКА, АНАЛІЗ, СУПРОВІД ВИКОНАННЯ).

Договірне право – це система правових норм, що регулюють договірні відносини. Воно регулює зобов’язання, що виникають після укладення договору у сторін. Правильно укладений договір – запорука мінімізації будь-яких спорів і ризиків невиконання чи порушення зобов`язань. Важливо юридично грамотно викласти всі умови, передбачити значущі пункти, аби в майбутньому захистити свої права та інтереси. Наші фахівці нададуть вам повний спектр юридичних послуг в сфері договірного права.

YUrydychnyj suprovid dogovoriv

Предметом договірного права є суспільні відносини, пов’язані з укладенням, зміною, виконанням або припиненням договорів.

Договірні відносини регулюються нормами цивільного, господарського, трудового та сімейного права.

Договір

це документ, що встановлює обов’язки та відповідальність сторін, що виникають у певній сфері цивільно-правових, фінансово-господарських або майнових відносинах між юридичними особами, громадянами, державними і комерційними організаціями.

У той же час, договір є невід’ємною складовою будь-якої угоди, і від того, наскільки грамотно і коректно він складений, залежить успіх реалізації комерційних планів будь-якого підприємства.

Договір є одностороннім, якщо одна сторона бере на себе обов’язок перед другою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга сторона наділяється лише правом вимоги, без виникнення зустрічного обов’язку щодо першої сторони.

Договір є двостороннім, якщо правами та обов’язками наділені обидві сторони договору.

До договорів, що укладаються більш як двома сторонами (багатосторонні договори), застосовуються загальні положення про договір, якщо це не суперечить багатосторонньому характеру цих договорів.

Договір є оплатним, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає із суті договору.

Відповідно до статті 6 Цивільного Кодексу України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом.

Договір є обов’язковим для виконання його сторонами.

Порядок укладення договору. Оферта та акцепт.

YUrydychnyj suprovid dogovoriv foto 1

Договір вважається укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди.

Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.

Проект договору може бути запропонований будь-якою зі сторін.

Існують різні види договорів. Складання кожного окремого виду угоди має свої правила та особливості. Кожна із сторін договору повинна:

 • адекватно оцінити ризики, пов’язані з укладенням договору;
 • сформулювати повне розуміння своїх прав та обов’язків по договору, а також юридичні наслідки їх здійснення;
 • перед укладанням угоди виявити сумнівні або шахрайські наміри контрагента (запобігти ймовірності обману).

Юридична компанія “УНІЛАВ” пропонує наступні юридичні послуги у сфері договірного права юридичним особам та фізичним особам-підприємцям відповідно до їхніх вимог, різновидів і складнощів їх господарської діяльності:

1) розробка індивідуальних договорів і контрактів;

2) розробка зовнішньоекономічних договорів (контрактів);

3) юридичний супровід укладення угод і договорів.

РОЗРОБКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДОГОВОРІВ ТА КОНТРАКТІВ.

Договір завжди є основним інструментом у врегулюванні взаємовідносин юридичних і фізичних осіб. Під час укладання угоди юристи перевіряють зміст договору з метою виявлення можливих недоліків та ризиків, що може призвести до внесення нових пунктів, коректив і додаткових угод. Будь-яка деталь може зіграти вирішальну роль при виникненні спірних ситуацій і взаємних претензій.

Юридична компанія “УНІЛАВ” має істотний досвід складання договорів, врегулювання суперечок при укладанні контрактів і надає послуги, що сприяють ефективності договірної роботи:

1) допомогу при виборі оптимальної форми реалізації угод з урахуванням максимальної правової захищеності та мінімізації оподаткування при здійсненні угоди;

2) експертизу та підготовку проектів усіх типів господарських договорів;

3) складання та підготовку будь-яких господарських договорів (включаючи зовнішньоекономічні контракти);

4) участь у переговорах щодо укладення договорів різних видів;

5) аудит договірного процесу, експертизу господарських договорів на відповідність нормам права;

6) врегулювання суперечок при укладанні договору.

РОЗРОБКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ).

Зовнішньоекономічний договір (контракт) або міжнародний договір (контракт) – це документально засвідчена угода між двома або більше компаніями, що ведуть діяльність в різних країнах, про надання послуг, поставку певної кількості товарів чи інших видів діяльності у відповідності до зазначених умов.

Міжнародний договір (контракт) є необхідним та обов’язковим документом для пред’явлення в митні органи декларантом на етапі митного оформлення переміщуваних товарів.

Юридична компанія “УНІЛАВ” має значний досвід складання договорів у зовнішньоекономічній діяльності, врегулювання спорів при укладенні зовнішньоекономічних контрактів і надає перелік послуг, що сприяють ефективності договірної роботи:

1) допомога при виборі оптимального виду (типу) зовнішньоекономічного договору з урахуванням максимальної правової захищеності і вимог всіх сторін зовнішньоекономічного договору;

2) експертиза та підготовка проектів всіх видів зовнішньоекономічних договорів;

3) складання, підготовка зовнішньоекономічних договорів і первинної бухгалтерської документації у відповідності з обраними видами зовнішньоекономічних договорів;

4) участь у переговорах щодо укладення зовнішньоекономічних договорів;

5) аудит договірного процесу, експертиза зовнішньоекономічних договорів на відповідність нормам чинного законодавства;

6) врегулювання спорів при укладенні зовнішньоекономічних договорів.

Юридична компанія “УНІЛАВ” надає рекомендації відносно поліпшення і оптимізації зовнішньоекономічних договорів, змін, доповнень і виключення деяких пунктів і умов для запобігання шахрайства та помилковості правовідносин. Чим точніше і правильніше складено зовнішньоекономічний контракт, тим менше ризику, що операція обернеться втратами у вигляді реального збитку, неотриманого прибутку, витрат на судові розгляди і так далі.

YUrydychnyj suprovid dogovoriv foto 3

Юридичний супровід угод – складова безпеки будь-якого бізнесу!

Правове регулювання діяльності підприємств, компаній та некомерційних організацій – це необхідність, що виникла у зв’язку з жорсткими вимогами щодо ведення фінансово-господарської діяльності з боку контролюючих державних органів та захист підприємства від гострої конкуренції, нестабільності ринку і недобросовісних клієнтів і партнерів.

Головна мета юридичної підтримки при супроводі угод і договорів – захистити, застрахувати, зробити максимально безпечною діяльність даного підприємства.

Наша компанія надає послугу юридичного супроводу укладання договорів, яка включає в себе:

1) розробку, систематизацію та приведення у відповідність до вимог законодавства всієї документації підприємства;

2) розробку договорів та інших документів, виходячи з фінансових інтересів підприємства та оптимізації оподаткування;

3) експертизу кадрової, бухгалтерської та звітної документації, на підставі якої розробляються форми і методи правового супроводу (з урахуванням вимог замовника, масштабів і напрямів комерційної діяльності) укладання угоди;

4) надання необхідних консультацій у міру необхідності, щоб клієнт мав змогу адекватно розуміти значення і юридичні наслідки угоди;

5) розробку та складання проекту договору необхідного для укладення угоди;

6) надання декількох варіантів укладення угоди, залежно від обставин з боку клієнта;

7) прогнозування та оптимізація податкових наслідків угоди.

8) у випадку необхідності нотаріального посвідчення та/або державної реєстрації – наш спеціаліст допоможе організувати укладення такої угоди у кваліфікованого нотаріуса, а також допоможе провести державну реєстрацію відповідного договору.

Супровід може стосуватися, як окремо взятої операції, так і всіх угод підприємства, що укладаються ним в процесі господарської діяльності.

Юридичний супровід укладення договору.

У господарській діяльності договорами /контрактами / угодами закріплюється певний баланс інтересів між сторонами, врегульовуються права та зобов’язання, прописуються умови, які необхідно виконати кожній зі сторін. Юридичний супровід укладення договорів – це послуга, яка забезпечує комплексний правовий захист суб’єкта підприємницької діяльності, який вступає в договірні правовідносини.

Будь-який неопрацьований в деталях договір, неточне формулювання або неоднозначне тлумачення одного з пунктів може містити приховану загрозу для сторін. Це дає можливість контрагенту уникнути виконання певних зобов’язань або звести їх до мінімуму.

Завдання адвоката при цьому може передбачати два напрямки роботи. По-перше, це розробка проекту договору з нуля. По-друге, експертиза документа, складеного протилежною стороною, пошук потенційних ризиків, рекомендації щодо внесення поправок. Робота здійснюється з договорами купівлі-продажу, постачання, підряду, на виконання робіт, надання послуги, а також іншими угодами.

Підтримка наших спеціалістів дозволяє попередити переддоговірні та договірні спори, у тому числі обумовити заздалегідь алгоритм врегулювання можливих розбіжностей. Оформлені нами договори сприяють розвитку бізнесу наших клієнтів.

Що входить до юридичного супроводу договорів після укладення?

Перш за все це моніторинг виконання контрагентом умов, врегулювання розбіжностей, стягнення заборгованості. Правовий супровід в даному випадку охоплює:

 • складання додаткових угод за результатами переговорів між сторонами, реєстрація змін в умовах угоди;
 • представництво в арбітражі при врегулюванні розбіжностей між сторонами;
 • складання та відправка контрагенту претензії – вимог щодо виконання умов угоди або зі стягнення заборгованості/ неустойки/ пені.
 • представництво в ході судового вирішення спору з контрагентом та під час виконавчого провадження.

Юрист з договірного права.

Перевагою та особливістю компанії “УНІЛАВ” є те, що наші юристи спеціалізуються на договірному праві. Якщо вам потрібні послуги юриста з договірного права, зокрема, коли виникають питання щодо супроводу при підписанні договору, розробці чи аналізі договору, майте на увазі, що вам допоможуть з цим тільки кваліфіковані фахівці. Наші юристи та адвокати можуть кваліфіковано, професійно, з урахуванням положень законів, підзаконних нормативно правових актів, судової практики, вказівок та інструкцій державних органів розробити договір, який захистить ваш бізнес.

Участь юриста в переговорах – це запорука успішного завершення будь-яких ділових переговорів з отриманням очікуваної вигоди.

Юрист може сприяти вам і в процесі подальшої співпраці з контрагентом. Для цього можна скористатися іншими послугами, які надає наша компанія.

Якщо вам потрібні кваліфіковані юридичні послуги під час проведення перемовин або підписанні договорів – звертайтесь до нас!

СЕРЕД КЛЮЧОВИХ ПОСЛУГ В СФЕРІ ЮРИДИЧНОГО СУПРОВОДУ ДОГОВОРІВ ПРОПОНУЄМО:

 • консультації усні та письмові з будь-якого питання, що стосується укладення угод в процесі господарської діяльності підприємства;
 • юридичний супровід договорів;
 • підготовку проектів цивільно-правових та господарсько-правових договорів (купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, найму, оренди (суборенди), лізингу, надання послуг, підряду, перевезення, позики, позички, зберігання, страхування, комісії, доручення, кредитних договорів, ліцензійних договорів, договорів застави (іпотеки), поруки, довірчого управління, про розподіл майна, факторингу, спільної діяльності, зовнішньоекономічних, трудових, колективних, попередніх, заміни сторони в зобов’язанні та інших);
 • правову експертизу діючих договорів на предмет їх відповідності чинному законодавству;
 • проведення процедури due diligence (перевірка благонадійності і платоспроможності контрагента);
 • аналіз документів, які надає контрагент, оцінка їх справжності та правильності;
 • юридичну оцінку наданого контрагентом проекту договору;
 • юридичний супровід купівлі бізнесу, а також його продажу (правовий аналіз документації, перевірка власника, перевірка наявності обтяжень та арештів, оцінка рентабельності і т.д.);
 • оцінка майбутньої угоди на предмет наявності фінансових, виробничих, податкових ризиків та вигод, прогнозування можливих труднощів у процесі виконання умов угоди, а також пошук можливих шляхів вирішення конфлікту;
 • аналіз договірної документації на предмет відповідності вимогам закону, інтересам клієнта;
 • підготовка інших юридичних документів для юридичних осіб, що забезпечують ведення бізнесу, інвестиційної та іншої діяльності суб’єкта господарювання (листів, повідомлень, претензій, відповідей тощо);
 • участь у переговорах в процесі погодження умов договорів та при їх укладенні, в тому числі тих, що вимагають нотаріального посвідчення, державної реєстрації;
 • представництво інтересів в державних органах і недержавних організаціях;
 • участь адвоката у вирішенні конфліктних ситуацій в разі невиконання, часткового або неналежного виконання умов договору, включаючи підготовку та направлення претензій, а також складання і подачу позовних заяв до суду;
 • участь у процесі досудового врегулювання договірних спорів;
 • судовий захист у спорах, що виникають з договірних відносин.

ВАРТІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ ЮРИДИЧНОГО СУПРОВОДУ ДОГОВОРІВ.

YUrydychnyj suprovid dogovoriv foto 2

Ціни на юридичні послуги для юридичних осіб у сфері юридичного супроводу договорів визначаються великою кількістю факторів. Ось декілька з них:

 • складність питання
 • час, який необхідно затратити
 • додаткові вимоги клієнта
 • накладні витрати та інше.

Звертайтеся за своєчасною допомогою до адвоката чи юриста нашої компанії. Це збереже ваші фінанси, час та нерви. Не доводьте до того, щоб ситуація стала складною та запущеною. Інколи достатньо розібратися в нюансах певної сфери права і ситуація вирішується просто і швидко.

Щоб отримати консультацію

Наш юрист та адвокат гарантують висококваліфіковану допомогу у вирішенні проблем клієнтів. Їхня професійна участь у процесах та справах веде до позитивного рішення на вашу користь!

Потрібен юридичний супровід

Залиште заявку на консультацію  Догори